DaksAG

Darba aizsardzības kompetenta institūcija


Mūsu moto: „Mīli savu darbinieku, kā sevi pašu”

Mūsu galvenais mērķis: Panākt, lai Jūsu darbinieki pensijā aiziet veseli.


Darba aizsardzība — nodarbināto drošība un veselība darbā.

Darba aizsardzības likums, 1.panta 1.punkts.


Divdesmitā gadsimta piecdesmitajos gados amerikāņu psihologs Abrahams Maslovs (1908 - 1970) ir aprakstījis savu priekšstatu par vajadzību struktūru. Viņa vajadzību modelis joprojām ir ļoti populārs un tiek plaši pielietots praktiskajā dzīvē. Maslova modelī visas vajadzības ir sakārtotas piecos līmeņos. Parasti to attēlo piramīdas vai trapeces veidā, kas sastāv no pieciem līmeņiem. Pirmais līmenis ir fizioloģiskās vajadzības, otrais - vajadzība pēc drošības, trešais - vajadzība pēc piederības un mīlestības, ceturtais - vajadzība pēc pašcieņas, piektais - vajadzība pēc pašīstenošanās.

SIA „DAKS AG” – kompetenta darba aizsardzības institūcija, ir izveidota, lai uzņēmumiem palīdzētu mīlēt savus darbiniekus un darbiniekiem - savus darba devējus. Atbilstoši uzņēmējdarbības mācību programmās minētajiem apgalvojumiem, darbinieki ir pats svarīgākais posms uzņēmējdarbībā. Jo pat visgudrākā aparatūra un visjaunākā un jaudīgākā tehnika nedarbosies bez cilvēka palīdzības. Labi organizēta darba aizsardzība un pārdomāta personāla politika ikvienā uzņēmumā spēj ikvienam darbiniekam nodrošināt visu Maslova piramīdas vajadzību un līmeņu piepildījumu:

 1. vajadzība pēc pašīstenošanās - sajūtoties drošs un pārliecināts, darbinieks kļūst radošs un spējīgs savu darbu veikt ar iedvesmu un lielu pašatdevi;
 2. vajadzība pēc pašcieņas – kā atbildes reakcija saņemot mīlestību un rūpes, aug darbinieka pašcieņa, viņš ir pārliecinātāks un mierīgāks, drošāks par sevi un savu darbu;
 3. vajadzība pēc piederības un mīlestības – darbinieks jūt, ka par viņu rūpējas, ka viņš pieder konkrētajam uzņēmumam, ka viņš ir gaidīts;
 4. vajadzība pēc drošības – darbiniekam tiek nodrošināta droša un uzticama darba vide;
 5. fizioloģiskās vajadzības – darbiniekam tiek nodrošinātas viņa pamatvajadzības - vieta, kur pārģērbties, nomazgāties, paēst.

SIA „DAKS AG” pastāv no 2006.gada un šajā laikā ir palīdzējusi sakārtot iekšējo darba vidi lielam uzņēmēju skaitam un ar prieku var apgalvot, ka šie uzņēmumi ir kļuvuši konkurētspējīgāki un veiksmīgi darbojas arī šī brīža arvien pieaugošās konkurences apstākļos. SIA „DAKS AG” darbinieki ir augsti kvalificēti un profesionāli un saviem klientiem vienmēr palīdzēs ar padomiem un norādījumiem par to, kā uzlabot darba apstākļus, tādējādi palīdzot uzņēmējiem piesaistīt arvien kvalificētākus un izglītotākus speciālistus un darbiniekus.


 DaksAG reģistrācijas apliecība Kompetentas institūcijas statusa iegūšana Vadības sistēmas sertifikāts

SIA „DAKS AG” sniegtie pakalpojumi klientiem


 • darba vides risku novērtēšana;
 • darba vides iekšējā uzraudzība;
 • izvērtēšana un noteikšana uzņēmuma (iestādes) atbilstībai darba aizsardzības normatīvo aktu, kā arī ar darba aizsardzību saistīto normatīvo aktu prasībām;
 • darba vides iekšējās uzraudzības (DVIU) plāna izstrāde;
 • darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde un realizācijas uzraudzība;
 • nepieciešamo obligāto veselības pārbaužu (OVP) saraksta sastādīšana;
 • nepieciešamo individuālās aizsardzības līdzekļu (IAL) noteikšana;
 • nepieciešamo darba aizsardzības instrukciju pārskatīšana, atjaunošana, papildināšana, izstrāde, noformēšana un sagatavošana apstiprināšanai;
 • darba aizsardzības drošības zīmju, t.sk. ugunsdrošības, noteikšana un izvietošana;
 • datora darbavietu ergonomiska ierīkošana;
 • darba vides mērījumu - mikroklimats (temperatūra, gaisa kustības ātrums, gaisa relatīvais mitrums) un apgaismojums - veikšana ar sertificētiem mērinstrumentiem;
 • citu nepieciešamo laboratorisko mērījumu noteikšana;
 • konsultācijas Jums un Jūsu darbiniekiem darba aizsardzībā;
 • ugunsdzēsības dokumentācijas un plānu sakārtošana:
 • cilvēku evakuācijas plānu izstrāde atbilstoši standarta LVS 446 (Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums) prasībām;
 • atbilstoši 2004.gada 17.februāra MK noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”:
 • ugunsdrošības instrukciju izstrāde - 10.punktam;
 • rīcības plāna ugunsgrēka gadījumā izstrāde - 15.punktam;
 • nepieciešamo ugunsdzēsības līdzekļu daudzuma aprēķināšana un ugunsdzēsības līdzekļu izvietojuma vietas noteikšana - 9.pielikumam;
 • objekta teritorijas un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēmas izstrāde - 24.punktam.
 • pēc nepieciešamības arī citus darba aizsardzības pakalpojumus, kā: darbinieku OVP nosūtījumu aizpildīšana, IAL iegāde, darbinieku DA instruktāžu veikšana, ugunsdrošības jautājumu risināšana u.c.;
 • organizējam un veicam OVP (obligātās veselības pārbaudes) Jūsu darbiniekiem izbraucot uz vietas. Pieņemam BALVA, BALTA , BALTIKUMS, Baltijas Apdrošināšanas Nams, ERGO Latvija dzīvība, GJENSIDIGE BALTIC, IF LATVIA, SEESAM Life Insurance SE Latvijas filiāle un SEESAM LATVIA apdrošināšanas akciju sabiedrību veselības apdrošināšanas polises.

SIA „DAKS AG” biroju kontakti


Kurzemes birojs Ventspilī

Valdes loceklis,
darba aizsardzības vecākais speciālists,
sertificēts arodslimību ārsts
ANDIS GROSPIŅŠ
E-pasts:
Mob. telefons:


Noderīgas saites


Labklājības ministrija: www.lm.gov.lv

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra: www.osha.lv

Latvijas arodslimību ārstu biedrība: www.arodslimibas.lv

© DAKS AG 2007-2024 SIA „DAKS AG”
Reģistrācijas Nr. 41203025807
J. Poruka 13-72, Ventspils, LV-3601
E-pasts:
Tālrunis: